Заявление на вклад


Образец заявления

Заявление на вклад Aleksandov 12 марта 2015, 01:21

1 проверяется

Знающие люди подскажите.

Такая форма заявления уместна?

Начальнику відділення/філії

_______________________________

(найменування банку)

_______________________________

(адреса вкладника, засіб зв’язку)

СКАРГА

про порушення законодавства у сфері банківської діяльності

відділенням/філією ______________

«____»________р. між мною та _____________________ було укладено договір строкового

банківського вкладу (депозиту) №___, строком на _______, під процентну ставку ___% річних та

внесено готівкою до банку __________ грн.

«___»_________р. мною було подано до ____________________ заяву про повернення грошових

коштів по закінченні строку депозиту.

Однак, до цього часу ані внесених мною грошових коштів, ані процентів за користування ними,

мною не було отримано. Невиплата коштів представниками відділення/філії банку_____________

обґрунтовується ______________________.

Вважаю, що такі дії є грубим порушенням укладеного з банком договору та чинного

законодавства України.

Частиною другою статті 1060 Цивільного кодексу України встановлено, що договір банківського

вкладу укладається на умовах повернення вкладу із завершенням встановленого договором строку

(строковий вклад), за договором банківського вкладу (депозиту), незалежно від його виду, банк

зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.

Згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк

(термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до п.п. 3.3. 3.4. Положення про порядок здійснення банками України вкладних

(депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затвердженого постановою НБУ № 516

від 03.12.2003р. банки повертають вклади (депозити) та сплачують нараховані проценти у строки, що

визначені умовами договору банківського вкладу (депозиту) між вкладником і банком.

Відповідно до ст.ст. 55, 58 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносини

банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами

Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком; банк відповідає за

своїми зобов'язаннями всім своїм майном, відповідно до законодавства.

З урахуванням всього вищенаведеного, прошу усунути зазначені порушення та повернути

мені суму депозиту у розмірі ______(_____________) грн. та нарахованих процентів.

Додатково повідомляю про свій намір, у випадку незадоволення вимог цієї скарги, звернутись зі

скаргою до Національного банку України, а також до суду.

Исковое заявление о досрочном расторжении договора вклада (взноса депозита) и взыскании задолженности

В ________ районный суд г.___________ адрес:_______________________

Истец: ЛИЦО_1, проживаю по адресу:__________________, тел.:_________________

Ответчики: кредитный союз «НАЗВАНИЕ», юридический адрес :___________________, тел.:________________________

Цена иска: 26479 гривны 45 копеек

Исковое заявление о досрочном расторжении договора вклада (взноса депозита) и взыскании задолженности

23 июня 2008 между мной и КС «НАЗВАНИЕ» заключен договор № 080623-02 взноса (вклада) на депозитный счет денежных средств в размере 25000 гривен. Согласно условиям договора, союз обязалась принять вклад в указанной сумме с выплатой процентов за использование вклада ежемесячно в размере 24% годовых. Согласно требованиям п. 2.1 договора, все выплаты члену союза проводятся 23 числа каждого месяца. Однако, с января 2009 года выплата ответчиком процентов не производилась, чем в одностороннем порядке условия договора нарушены.

Согласно п.п. 1.1 и 1.2 договора, член союза вносит вклад (вклад) на депозитный счет, а союз обязуется принять взнос члена союза на депозитный счет, начислить и уплатить проценты за использование взноса в размере 24% годовых. Согласно п.2.1 договора, все выплаты члену союза проводятся до 23 числа каждого месяца, а в соответствии с п. 5.2 настоящего договора, срок его действия составляет 12 месяцев и заканчивается 23 июня 2009 года. Пунктом 4.1 договора установлено, что стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 06-0418, мной, который является членом союза, 23 июня 2008 года внесены на депозитный счет № 080623-02 средства в сумме 25000 гривен. Согласно записям в моей членской книжке Последний начислении и выплате мне процентов за пользование вкладом осуществлен в январе 2009 года. 10 февраля 2009 я обратился к ответчику с просьбой досрочно расторгнуть договор в связи с невыплатой процентов за пользованием деньгами. В удовлетворении моего требования письмом и.о. председателя правления союза от 17 февраля 2009 отказано.

Согласно сделанным мною расчетам, общая задолженность ответчика по выплате дохода (процентов) за период времени с января по март 2009 года составляет 1479 гривен 45 копеек.

Также, согласно проведенным мною расчетами, выполненными на основании требований ст. 4 Закона Украины «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств», общая сумма пени за просрочку выплаты процентов за период времени с января по март 2009 года составляет 58 гривен 41 копейку.

Считаю, что я имею право на досрочное расторжение указанного договора, взыскании с ответчика внесенных денежных средств, начисленных на них процентов и пени.

Согласно требованиям п. 9 ч. 2 ст. 16 ГК Украины, способами защиты гражданских прав и интересов может быть возмещении морального (неимущественного) вреда. Согласно требованиям ч. 1 ст. 23 ГК Украины лицо имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения его прав. Согласно ч. 1 ст. 255 ГК Украины, если срок установлен для совершения действия, оно может быть совершено до окончания последнего дня срока, а в случае, если это действие должно быть совершено в учреждении, то срок истекает тогда, когда в этом учреждении по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Нормами ст. 526 ГК Украины установлено, что обязательство должно выполняться надлежащим образом согласно условиям договора. Согласно ч. 1 ст. 530 ГК Украины, если в обязательстве установлен срок (дата) его выполнения, то оно подлежит исполнению в этот срок (дата). Соответствии с требованиями ст. 610 ГК Украины, невыполнения обязательства или выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства, является нарушением обязательства. Частью 3 ст. 549 ГК Украины установлено, что пеней является неустойка, которая исчисляется в процентах от суммы несвоевременно выполненного денежного обязательства за каждый день просрочки обязательства. Согласно требованиям ст. 625 ГК Украины, должник, нарушивший обязательство не освобождается от ответственности за невозможность выполнения им денежного обязательства. Согласно требованиям ч. 2 ст. 651 ГК Украины, договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой стороной; существенным является такое нарушение стороной договора, коды вследствие причиненного этим вреда вторая сторона в значительной степени лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора. Согласно требованиям ч. 1 ст. 88 ГПК Украины, стороне, в пользу которого принято решение, суд присуждает с другой стороны понесенные ею и материально подтвержденные судебные расходы.

Из приведенных норм действующего законодательства Украины и фактических обстоятельств вытекает следующее.

Я 23 июня 2008 заключил с ответчиком — кредитным союзом «НАЗВАНИЕ», договор взноса (вклада) на депозитный счет, сроком до 23 июня 2009 года, с уплатой 24% годовых, внес на депозитный счет союза средства в сумме 25000 гривен. В ходе действия договора ответчиком нарушены его условия и прекращено начисление и уплату мне процентов за пользование моими денежными средствами. Я, не получая ожидаемого мной прибыли, был лишен того, на что рассчитывал заключая депозитный договор, а потому обратился к ответчику с требованием о досрочном расторжении договора и возврате денежных средств, в чем ему безосновательно отказано. Вследствие этого отказа ответчиком нарушены нормы договора, нормы действующего законодательства Украины, а также мое право собственности.

В целях обновления моего нарушенного права считает необходимым досрочно расторгнуть договор, взыскать с ответчика денежные средства в сумме взноса — 25000 гривен, а также не начислены и не уплачены проценты за время просрочки исполнения денежного обязательства в размере 1479 гривен 45 копеек, пени в сумме 58 гривен 41 копейка и судебные расходы по делу в сумме 295 гривен 38 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. в. 16, 23, 526, 530, 610, 625, 1167 ГК Украины, ст. в. 3,88,118, 119 ГПК Украины, -

ПРОШУ:

  1. Договор вклада (взноса) № 080623-02, заключенный 23 июня 2008 между мной и кредитным союзом «НАЗВАНИЕ»-разорвать.
  2. Взыскать с кредитного союза «НАЗВАНИЕ» в мою пользу задолженность по депозитному договору № 080623-02 от 23 июня 2008 года в сумме 25000 гривен, проценты за время просрочки исполнения денежных обязательств, по состоянию на 23 марта 2009 года в сумме 1479 гривен 45 копеек. пеню по состоянию на 23 марта 2009 года в сумме 58 гривен 41 копейку, судебные расходы по делу в сумме 295 гривен 38 копеек, а всего взыскать денежных средств на общую сумму 26 883 гривны 24 копейки.

Приложение:

  1. Копия договора взноса (вклада) № 080623-02 от 23 июня 2008 года;
  2. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 06-0418;
  3. Копия членской книжки;
  4. Копия требования от 10 февраля 2009 года;
  5. Квитанции об уплате судебного сбора и ИТО.

Исковое заявление в арбитражный суд о выдаче банком суммы вклада и процентов по вкладу

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче банком суммы вклада и процентов по вкладу

В соответствии с условиями договора банковского вклада, заключенного "___"_________ ___ г. между вкладчиком ___________________ (истец) и банком ___________________ (ответчик), банк, принявший от вкладчика сумму вклада, обязан возвратить вкладчику указанную сумму и проценты, начисленные на нее, "___"_________ ___ г.

Заключение договора банковского вклада в письменной форме, факт внесения вклада в сумме ____________ рублей, обязанность банка уплатить на сумму вклада проценты из расчета _____% годовых и обязанность банка возвратить вклад и начисленные на него проценты по первому требованию вкладчика "___"_________ ___ г. удостоверяются (указать - договором банковского вклада от "___"_________ ___ г. сберегательным или депозитным сертификатом либо иным документом, отвечающим требованиям п. 1 ст. 836 ГК РФ).

"___"_________ ___ г. истец в соответствии с договором банковского вклада обратился в банк за получением указанных денежных средств. Однако ответчик в устной форме отказал истцу в выдаче денежных средств, ссылаясь на ____________ (указать мотивы отказа). Выдать истцу письменный отказ в возврате суммы вклада и начисленных на него процентов указанный сотрудник банка не согласился.

Сумма вклада составляет __________________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Сумма процентов, которые ответчик обязан начислить на вклад ко дню возврата суммы вклада, составляет _________________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Итого сумма долга ответчика по договору банковского вклада составляет ______________________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Сумма вклада и процентов, начисленных на вклад, не возвращена ответчиком до настоящего времени, т.е. на день обращения с исковым заявлением просрочка должника составила ______ календарных дней.

В соответствии с п. 2 ст. 837 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.

"___"_________ ___ г. истец направил ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении заявление, содержащее требование о возврате суммы вклада и уплате начисленных на вклад процентов в срок до "___"_________ ___ г. который представляется достаточным для рассмотрения заявления, принятия по нему решения и удовлетворения содержащихся в заявлении требований. Однако указанное заявление до настоящего времени оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 834, 836, 837 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 4, 27, 29, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика в мою пользу:

1. Вклад в сумме ____ (__________) рублей.

2. Проценты по договору банковского вклада в сумме ____ (_________) рублей.

Приложение:

1. Копия документа, подтверждающего заключение договора банковского вклада (договор, сберегательный или депозитный сертификат, иной документ).

2. Копия заявления, содержащего требование о возврате суммы вклада и уплате начисленных на вклад процентов, и копия документа о получении требования ответчиком.

3. Доказательства непредставления ответчиком ответа на требование истца.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"_________ ___ г. N _____.

5. Расчет суммы иска.

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

7. Копия определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска от "___"_________ ___ г. N _____.

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения ответчика <*>.

10. Другие документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

11. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

12. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя.

<*> В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ документы, предусмотренные п. п. 8, 9 Приложения, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Исковое заявление о взыскании суммы вклада, процентов на вклад, процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда в связи с нарушением условий договора банковского вклада (депозита) (образец)

В ______________________________ (наименование суда первой инстанции)

Истец: __________________________ (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: _______________________ (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска _______________________ (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании суммы вклада, процентов на вклад,

процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда в связи с нарушением условий договора банковского вклада (депозита)

В соответствии с условиями договора банковского вклада, заключенного "___"___________ ____ г. между мною (вкладчик) и ответчиком (банк) банк обязан возвратить сумму вклада и проценты, начисленные на вклад, "___"___________ ____ г.

Заключение договора банковского вклада в письменной форме, факт внесения вклада в сумме ____________ рублей, обязанность банка уплатить на сумму вклада проценты из расчета _____% годовых и обязанность банка возвратить вклад и начисленные на него проценты по первому требованию вкладчика "___"________ ____ г. удостоверяются (указать - договором банковского вклада от "___"_________ ____ г. сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным документом, отвечающим требованиям ст. 836 ГК РФ).

"___"__________ ____ г. т.е. в день, когда наступил срок возврата суммы вклада и начисленных на него процентов, я обратился в банк за получением указанных денежных средств. Однако в выдаче денег сотрудник банка, ответственный за операции по вкладам граждан, мне в устной форме отказал, ссылаясь на ____________ (указать мотивы отказа). Выдать мне письменный отказ в возврате суммы вклада и начисленных на него процентов указанный сотрудник банка не согласился.

В связи с этим "___"__________ ____ г. я направил ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении заявление, содержащее требование о возврате суммы вклада и уплате начисленных на вклад процентов в срок до "___"__________ ____ г. который представляется достаточным для рассмотрения заявления, принятия по нему решения и удовлетворения содержащихся в заявлении требований. Однако указанное заявление до настоящего времени оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения.

Сумма вклада составляет _________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Сумма процентов, которые ответчик обязан начислить на вклад ко дню возврата суммы вклада, составляет ______________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Итого сумма долга ответчика по договору банковского вклада составляет _______________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Сумма вклада и процентов, начисленных на вклад, не возвращена ответчиком до настоящего времени, т.е. на день обращения с исковым заявлением просрочка должника составила ______ календарных дней.

В соответствии со ст. 834 ГК РФ банк обязан возвратить вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором банковского вклада. Договором предусмотрено, что сумма вклада и начисленные на вклад проценты банк обязан возвратить по первому требованию вкладчика "___"_______ ____ г.

Следовательно, действия ответчика противоречат гражданскому законодательству РФ и нарушают обязательства ответчика, установленные договором банковского вклада.

Поэтому начиная со дня, следующего за днем, когда наступил срок возврата суммы вклада и уплаты процентов на вклад, т.е. с "___"________ ____ г. ответчик неправомерно уклоняется от возврата вклада уплаты процентов на вклад. Поэтому согласно ст. 395 ГК РФ он обязан уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму вклада, исходя из учетной ставки банковского процента в месте жительства кредитора.

Сумма процентов, подлежащих уплате ответчиком за неправомерное пользование чужими денежными средствами (суммой вклада) за период с "__"________ ____ г. по "__"_______ ____ г. составляет ______________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Денежные средства, переданные мною банку в качестве вклада по договору банковского вклада, являются моими трудовыми сбережениями, накопленными за _____________ (период времени) трудовой (предпринимательской) деятельности. В результате переживаний, связанных с невозвратом мне моих денежных средств, я заболел ________________________ (указать характер заболевания) и утратил трудоспособность на _________ (указать срок).

Поскольку здоровье гражданина относится к нематериальным благам, охраняемым Конституцией РФ и ст. 151 ГК РФ, считаю, что отказ ответчика возвратить указанные денежные средства причинил мне моральный вред (нравственные и физические страдания). Поэтому в соответствии со ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ ответчик обязан компенсировать мне моральный вред, причиненный его неправомерными действиями.

Размеры компенсации причиненного мне ответчиком морального вреда я оцениваю в _______________ (сумма цифрами и прописью) рублей, так как ______________________ (желательно обосновать такую оценку).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 395, 834, 836, 838, 839, а также ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ,

прошу:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму вклада в размере ____________________________ рублей.

2. Взыскать с ответчика в мою пользу проценты на вклад в размере ___________________________ рублей.

3. Взыскать с ответчика в мою пользу проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами (суммой вклада в размере ________ рублей) начиная со дня, следующего за днем наступления срока исполнения обязательства ответчика по уплате суммы долга, т.е. с "__"________ ____ г. по "__"_______ ____ г. в размере _____________________ рублей.

4. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию морального вреда в размере _________________ рублей.

Общая сумма иска составляет ____________ рублей.

Приложения:

1. Документ, подтверждающий заключение договора банковского вклада (договор, сберегательная книжка, сберегательный или депозитный сертификат, иной документ), - на ____ стр.;

2. Копия заявления, содержащего требование о возврате суммы вклада и уплате начисленных на вклад процентов, - на _ стр.;

3. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;

4. Расчет процентов, подлежащих уплате ответчиком за неправомерное пользование чужими денежными средствами, - на ____ стр.;

5. Выписка из истории болезни, листок нетрудоспособности и другие медицинские документы, подтверждающие заболевание и причинную связь этого заболевания с причиненными нравственными страданиями, - на ____ стр.;

6. Другие доказательства - на ___ стр.;

7. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.

8. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.

Автор документа

В ___________________________________

(наименование суда первой инстанции)

Истец: _______________________________

(сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Исковое заявление

о взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в связи

с нарушением условий договора банковского вклада (депозита)

В соответствии с условиями договора банковского вклада, заключенного "__"____ 20__г. между мною (вкладчик) и ответчиком (банк) банк принимает от вкладчика денежные средства, зачисляет их на открываемый для этой цели счет № ______________, и обязуется возвратить сумму вклада и проценты, начисленные на вклад, "__"_______ 20__ г. по первому требованию вкладчика.

Заключение договора банковского вклада в письменной форме, факт внесения вклада в сумме _____________ рублей для зачисления его на счет № ______________, обязанность банка уплатить на сумму вклада проценты из расчета ____ % годовых и возвратить вклад и начисленные на него проценты по первому требованию вкладчика "__"______ 20__ г. удостоверяются ______________________ (указать - договором банковского вклада от "__"_________ 20__ г. №______, сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным документом, отвечающим требованиям ст. 836 ГК РФ) .

"__"_______ 20__ г. т.е. в день, когда наступил срок возврата суммы вклада и начисленных на него процентов, я обратился в банк за получением причитающихся мне денежных средств. Однако в выдаче денег сотрудник банка, ответственный за операции по вкладам граждан, мне в устной форме отказал, ссылаясь на ______________ (указать мотивы отказа) .

Выдать мне письменный отказ в возврате суммы вклада и начисленных на него процентов указанный сотрудник банка не согласился.

В связи с этим "__"______ 20__ г. я направил ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении заявление, содержащее требование о возврате суммы вклада и уплате начисленных на вклад процентов в срок до "__"______ 20__ г. который представляется достаточным для рассмотрения заявления, принятия по нему решения и удовлетворения содержащихся в заявлении требований. Однако указанное заявление до настоящего времени оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения.

Сумма вклада составляет ________ рублей (сумма цифрами и прописью) .

Сумма процентов, которые ответчик обязан начислить на вклад ко дню возврата суммы вклада, составляет ________ рублей (сумма цифрами и прописью) .

Сумма вклада и процентов, начисленных на вклад, не возвращена ответчиком до настоящего времени, т.е. на день обращения с исковым заявлением просрочка должника составила ___ календарных дней. В соответствии со ст. 834 ГК РФ банк обязан возвратить вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором банковского вклада. Договором предусмотрено, что сумма вклада и начисленные на вклад проценты банк обязан возвратить по первому требованию вкладчика "__"______ 20_ г.

Следовательно, действия ответчика противоречат гражданскому законодательству РФ и нарушают обязательства ответчика, установленные договором банковского вклада.

Для зачисления денежных средств, принятых ответчиком по договору банковского вклада, был открыт счет № _______, услуги по ведению которого оказывает ответчик.

Поэтому согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков окончания оказания услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены оказания услуги, а если цена оказания услуги договором об оказании услуг не определена, общей цены заказа.

Таким образом, за нарушение срока окончания оказания услуги (срок возврата вклада и закрытия счета № ________) ответчик обязан уплатить мне неустойку в размере 3% от суммы вклада за каждый день просрочки вплоть до окончания оказания услуги. По состоянию на день подачи настоящего заявления просрочка составила с "__"_____ 20__ г. по "__"_______ 20__ г. т.е. календарных дней). На день подачи настоящего заявления размер подлежащей уплате ответчиком неустойки составляет ___________ рублей.

Неустойка в размере 3% суммы вклада за каждый день просрочки, которая должна быть уплачена ответчиком, продолжает начисляться до дня фактического возврата суммы вклада и процентов на вклад.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 834, 836, 838, 839 ГК РФ и ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей",

прошу:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму вклада в размере __________ рублей.

2. Взыскать с ответчика в мою пользу проценты на вклад в размере __________ рублей.

3. Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за нарушение срока возврата вклада и процентов на вклад (срока окончания оказания услуги) в размере __________ рублей за ____ дней просрочки.

4. Обязать ответчика уплатить в мою пользу неустойку в размере 3% от суммы вклада за каждый день просрочки за период с "__"_____ 20__ г. (день, следующий за днем подачи искового заявления) по день фактического возврата суммы вклада и процентов на вклад.

Общая сумма иска составляет __________ рублей.

Приложения:

1. Документ, подтверждающий заключение договора банковского вклада __________ (договор, сберегательная книжка, сберегательный или депозитный сертификат, иной документ). - на ____ стр.;

2. Копия заявления, содержащего требование о возврате суммы вклада и уплате начисленных на вклад процентов, - на ____ стр.;

3. Уведомление о вручении заказного письма - на ____ стр.;

4. Расчет неустойки, содержащий сведения, необходимые для расчета неустойки до дня фактического возврата суммы вклада и процентов на вклад, - на ____ стр.;

5. Другие доказательства - на ____ стр.;

6. Копия искового заявления.

"__"___________ 20__ г. _________ Подпись истца

Источники:
minfin.com.ua, pravocenter.com, obrazec.org, www.docstandard.com, dogovor-urist.ru

Следующие статьи


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Добре це чи погано - створити свій сімейний бізнес - кожен вирішує сам.Не всім, звичайно, підходить ... Читати ще

Сергій Кислов - Південь Русі і Золота Семечка. «Південь Русі» - російська агропромислова група створена в 1992.Головна компанія групи ... Читати ще

Ферручіо Ламборгіні (Lamborghini). Створити нове підприємство, швидко перетворити його на процвітаючу компанію національного масштабу, потім продати і створити ще ... Читати ще

На цій сторінці ви можете дізнатися де скачати або прочитати готовий типовий бізнес-план компанії з вантажоперевезень. В останні роки ринок ... Читати ще

Популярні статті

Нові статі

Высокий процент по вкладам

"Контракты UA": Все выше, и выше, и выше: почему банки взвинтили ставки по гривневым депозитамНаибольший доход, ... Далее

Высокие проценты по вкладам москва

У читателя может возникнуть вопрос: «Если я делаю вклад в банке, официально оформляю его всеми необходимыми документами, то какие могут ... Далее

Высокие вклады в рублях

* Консультации каждому рефералуСоветы и рекомендации по увеличению доходовКак не потерять деньгиСупер- Вклад - высокие ставки. Успей оформить. Звезда среди депозитов.Вклады в ... Далее

Высокие проценты по вкладам 2015

Высокие Проценты По Вкладам 2015Нашу группу находят по словам:О психологии легко - Как заработать на идее. Мыслим 31 окт 2007 И тогда ему ... Далее